Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Broskolen, Korsør

§ 1

Skolebestyrelsens navn er:

Skolebestyrelsen ved Broskolen, Korsør

Stk. 2.

Denne forretningsorden træder i kraft 1. juni 2007. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles på et ordinært skolebestyrelsesmøde.

Stk. 3.

Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for skolebestyrelsen i efterfølgende møde.

§ 2

Bestyrelsen fastlægger mødehyppighed for ordinære møder.

Stk. 2

Ekstraordinære møder afholdes efter formandens beslutning eller når en tredjedel af bestyrelsen anmoder herom. Formanden fastlægger tid og sted for ekstraordinære møder.

§ 3

Skolebestyrelsens møder struktureres således:

  • Temaer, uvilkårlig rækkefølge

  • Pause

  • Sager til behandling 

  • Korte orienteringer

  • Eventuelt

Stk. 2

Formanden fastlægger dagsordenen for bestyrelsesmøderne. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker et punkt på dagsordenen, meddeles dette formanden senest 8 dage før mødet afholdes. Dagsordenen udsendes senest 5 dage før mødet.

Stk. 3

Temaer omhandler oplæg, orientering og drøftelse af skolepolitiske eller andre relevante emner for skolens og/eller bestyrelsens virke.

Stk. 4

Deltagerkredsen til temadrøftelser kan være udvidet. Deltagerkredsen afgøres af formanden.

Stk. 5

Sager til behandling fremlægges skriftligt samtidig med indkaldelse til bestyrelsesmødet.

Sager kan undtagelsesvis behandles uden skriftlig fremlæggelse hvis en enig skolebestyrelse beslutter dette.

§ 4

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig når mere en halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

Stk. 2

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 3

Stemmeret har alle medlemmer af skolebestyrelsen, elevrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter.

Stk. 4

Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde deltager stedfortræderen.

§ 5

I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde hvilke personer der har været tilstede.

Stk. 2

Beslutningsprotokollen godkendes på efterfølgende møde.

Stk. 3

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen (i kort form) og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Stk. 4

Skolens leder er bestyrelsens sekretær.

§ 6

Formand og næstformand vælges blandt de forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2

Valgperioden for formand og næstformand er indtil bestyrelsen vælger andre.

Stk. 3

Skolelederen indkalder til bestyrelsens konstituerende møde. Valg af formand er førstepunkt på dagsordenen.

Stk. 4

På bestyrelsens konstituerende møde ledes formandsvalg af skolelederen. Nyvalg af formand på andre møder forestås af hidtil valgt formand.

Valg af næstformand ledes af formanden.

§ 7

Skolebestyrelsens tilsynspligt praktiseres primært igennem ledelsesrapportering, sekundært igennem sager til behandling og direkte iagttagelser.

Stk. 2

Ledelsesrapporteringen sker skriftligt (implementering sker efter aftale med skoleledelsen) og indeholder:

  • Opgørelse over fravær - både elever og medarbejdere.

  • Opgørelse over planlagt (budget) og udført (regnskab) økonomi.

Herudover ad hoc resultater af f.eks. APV, holdningsundersøgelser etc.

§ 8

Skolebestyrelsen afgiver i 1. kvartal den årlige beretning for det forløbne år.

Stk. 2

Den afgivne beretning fremlægges og diskuteres på et forældremøde ligeledes i 1. kvartal.

Siden er sidst opdateret 19. august 2014