Bropraksis

Skolen har en række regler og metoder, som sørger for, at dagligdagen kan fungere. Dem vil vi gerne her samlet ridse op, således at alle elever og forældre er bekendt med dem.

For at du og dine kammerater kan have det rart i skolen og få noget ud af undervisningen, er det nødvendigt, at du husker disse regler. 

  • Der skal i skolen være arbejdsro og god orden. Du bidrager hertil ved at tage hensyn til andre mennesker og udvise god opførsel. 
  • I den daglige undervisning skal du efter bedste evne udføre dit skolearbejde. 
  • I skolen må slagsmål og farlig eller voldsom leg ikke finde sted 
  • Beskadiger du skolens eller kammeraters ejendele, skal du straks fortælle det til din klasselærer. Erstatningskrav kan evt. rejses. 
  • Skolebøger m.m. du får udleveret, har du lånt, og du og dit hjem er derfor ansvarlige for dem. Læg bind om bøgerne. 
  • Værdigenstande, som du medbringer i skolen, kan skolen ikke påtage sig ansvaret for. 

Elevfravær

Hvis eleven er fraværende pga. sygdom, skal dette meddeles skolen via AULA, når eleven vender tilbage. Strækker fraværet sig ud over 3 dage, kontakter forældre klasselærer og meddeler årsagen og varigheden af fraværet. Planlagt fravær skal altid meddeles skolen i forvejen. 

Lærerfravær

Elever fra 6. - 9. klasse kan gives skemafri. Elever i 4. og 5. klasse kan også gives skemafri, hvis forældrene dagen i forvejen har modtaget besked via AULA, mens 0. - 3. klasse altid skal vikardækkes. 

Ferie

Mange elever holder ekstra ferie i løbet af et skoleår. Forældrene har det fulde ansvar for elevernes skolegang i den ekstra ferieperiode. Skolen udarbejder ikke særskilte arbejds- og lektieplaner for elever, der holder ekstra ferie. Forældrene skal søge skolens ledelse om ekstra ferie. Skolens ledelse vurderer herefter, om eleven kan gives lovligt eller ulovligt fravær. 

Frikvartererne

Eleverne må ikke forlade skolens område i frikvartererne. Skolen har pligt til at føre opsyn med eleverne i hele skoletiden, og det kan kun gøres, når eleverne befinder sig på skolens område.

Elever fra 9.årgang må forlade skolens område i spisepausen.

Idræt og badning

Ifølge folkeskoleloven er idræt et obligatorisk fag og et prøvefag. Det fremgår af vejledningen, at eleverne skal medbringe passende tøj og bade efter idrætstimerne.

Elever, der ikke medbringer skiftetøj til idrætstimerne, deltager i undervisningen eventuelt med andre opgaver.

For 6. – 9. årgang foregår idrætsundervisningen i Korsør Hallen. Eleverne transporterer sig til hallen enten på gåben eller på cykel. 

Mobiltelefoni og andre elektroniske enheder

Skolebestyrelsen har fundet det nødvendigt at indskærpe regler for at anvende elektroniske enheder på skolen. Se princip for anvendelse af elektroniske enheder. 

Reglerne i SFO

Der må bruges mobiltelefon i SFO’en, så længe dette ikke er til gene for de øvrige elever, der må ikke tages billeder eller optages video uden accept af alle involverede elever. Anvendelse af telefon er på eget ansvar. 

Cykler

Eleverne må på forældreansvar cykle til skole. Skolens cykelstativer skal benyttes, men i øvrigt er skolen uden ansvar for cyklerne. 

Lejrskoleregler

Skolebestyrelsen har vedtaget nye principper for lejrskolevirksomhed på Broskolen fremover:

  • 5. klasse kommer på lejrskole 3 dage
  • 9. klasse kommer på lejrskole 5 dage 

Skolens tilskud er sat til 200 kr. pr. dag pr. elev, uanset klassetrin.

Elevernes egenbetaling må højst udgøre 90 kr. pr. dag. 

Oprydning i lokalerne

I alle lokaler er der opslag om, hvilken rengøring, personalet står for, samt hvilke krav der er til, hvordan eleverne efterlader lokalet. 

Ulykkesforsikring/tandskader

Skolen har ikke en forsikring, som dækker tandskader, dvs. at det er forældrenes eget ansvar at tegne tandskadeforsikring for deres børn. 

Rygning

Der er totalt rygeforbud på hele skolens matrikel for elever, skolens ansatte og gæster. 

Bropraksis udarbejdes løbende i dialog med skolebestyrelsen. Forslag og tilføjelser modtages gerne over AULA 

Siden er sidst opdateret 23. september 2020