Bropraksis

Skolen har en række regler og metoder, som sørger for, at dagligdagen kan fungere. Dem vil vi gerne her samlet ridse op, således at alle elever og forældre er bekendt med dem. Læs mere om mål, værdier og rammer for skolens virksomhed under Mål og metoder.

Bøger

Alle bøger på skolen lånes ud via PLC (Pædagogisk Læringscenter), og den enkelte elev er ansvarlig for den lånte bog. Bortkommer bogen, er eleven erstatningspligtig og vil få en regning for indkøb af ny bog. Slitage ved normalt brug af bøgerne er naturligvis skolens udgift.

Ferie

Mange elever holder ekstra ferie i løbet af et skoleår. Det er forældrenes beslutning og ansvar. Skolen udarbejder ikke særskilte arbejds- og lektieplaner for elever, der holder ekstra ferie.

Lærerne har overenskomstmæssig ret til at placere den sjette ferieuge efter eget valg i løbet af skoleåret. Teamets øvrige lærere dækker den fraværende lærer ind. I det omfang, det giver skemaændringer for eleverne, meddeles dette hjemmet.

Fravær

Hvis eleverne er fraværende pga. sygdom skal dette meddeles skolen via intra, når eleven vender tilbage. Strækker fraværet sig ud over 3 dage, ser vi gerne, at forældrene kontakter skolen og meddeler årsagen og varigheden af fraværet. Planlagt fravær skal altid meddeles skolen i forvejen.

Hvis lærerne er fraværende pga. omsorgsdage, kurser eller andet, som er kendt i forvejen leverer han/hun en plan for undervisningen, som en vikar umiddelbart kan arbejde efter. Der vikardækkes i det omfang, det kan lade sig gøre at skaffe kvalificeret vikar. Hvis en lærer er syg, forsøger vi ligeledes at skaffe kvalificeret vikar. Hvis dette ikke er muligt, kan elever fra 6. - 9. klasse gives skemafri. Elever i 4. og 5. klasse kan også gives skemafri, hvis forældrene dagen i forvejen har modtaget besked via intra herom, mens 0. - 3. klasse altid skal vikardækkes.

Idræt

Idræt er et obligatorisk fag på linje med alle andre fag. Eleverne skal medbringe skiftetøj og indendørs sko, og der skal bades efter idrætstimen. Muslimske elever kan forlade undervisningen 5 minutter før tid og bade inden de øvrige elever kommer op til baderummet. Hvis eleven undtagelsesvis ønskes fritaget for idræt, skal hjemmet skriftlig begrunde dette og angive, hvor lang tid fritagelsen ønskes.

Indeordning

I de enkelte team besluttes det, om eleverne kan være ude eller inde i pauserne. Hvis eleverne er inde, er der læreropsyn i området.

Hærværk

Desværre har vi ikke været i stand til helt at undgå hærværk. Derfor er politikken den, at den elev, der øver hærværk, også betaler for skaden.

Cykler

Eleverne må på forældreansvar cykle til skole. Skolens cykelstativer skal benyttes, men i øvrigt er skolen uden ansvar for cyklerne.

Lejrskoleregler

Skolebestyrelsen har vedtaget nye principper for lejrskolevirksomhed på Broskolen fremover:

  • 5. klasse kommer på lejrskole 3 dage
  • 8. klasse kommer på lejrskole 5 dage

Skolens tilskud foreslås sat til 200 kr. pr. dag pr. elev, uanset klassetrin.

Elevernes egenbetaling til forplejning må højst udgøre 90 kr. pr. dag. Lærernes udgifter dækkes fuldt ud af skolen.

Lommeregnere

Lommeregnere anses for at være et "penalhusredskab" i lighed med passere, linealer, vinkelmålere m.m., og altså et redskab, som eleverne selv anskaffer. Mobiltelefonens lommeregner er godkendt.

Oprydning i lokalerne

I alle lokaler er der opslag om, hvilken rengøring, personalet står for samt hvilke krav, der er til hvordan eleverne efterlader lokalet.

Rygning

Det er forbudt at ryge på skolens område, overtrædes dette vil forældrene blive kontaktet.

Skole/hjem-samarbejde

Der afholdes et årligt forældremøde i samtlige klasser i august. Der afholdes to årlige skole/hjem-samtaler pr. elev fra 0. – 5.klasse og mindst 1 samtale pr. elev fra 6. – 9.klasse. Skole/hjem-samtalerne suppleres med løbende dialog.

Telefonkæde

Fra 6. klasse og opefter udarbejder klasselæreren en telefonkæde, som kan igangsættes om morgenen, hvis der er sygdom blandt lærerne, som ikke kan vikardækkes. Husk at meddele, når I ændrer telefonnummer, hvis kæden skal fungere.

Bropraksis udarbejdes løbende i dialog med skolebestyrelsen. Forslag og tilføjelser modtages gerne over intra.