Procedure – Klage over mobning i folkeskolen

Procedure – Klage over mobning i folkeskolen

Er du elev eller forælder, kan du klage over skolelederens og skolebestyrelsens manglende overholdelse af Lov om elevers undervisningsmiljø.

I Slagelse Kommune er det leder af skoleområdet, der træffer afgørelse i klagesager, hvor det ikke er lykkes at finde en løsning med skolelederen.

Hvis du ikke er tilfreds med lederen af skoleområdets afgørelse, kan din klage blive sendt videre til den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Før du klager

Oplever du (elev) eller dit barn at blive mobbet, er det vigtigt, at du kontakter skolen. Det kan være ved at kontakte en lærer, pædagog eller skoleledelsen. Derefter har skolen 10 skoledage til at vurdere, om der er tale om mobning og fremsætte en plan for at standse mobningen. Skolen skal informere dig om planen. Er du elev, skal skolen også informere dine forældre om planen. Hvis skolen ikke reagerer på din henvendelse, eller hvis du efter dialog med skolen ikke er tilfreds med skolens indsats, kan du klage til Centerchef for Børn og Unge.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage, hvis:

Skolen ikke reagerer på din henvendelse inden for 10 skoledage.

Skolen ikke har en forebyggende antimobbestrategi (eller trivselsstrategi)

Skolen ikke udarbejder eller gennemfører en handleplan på baggrund af din henvendelse, eller hvis du mener, at handleplanen ikke er tilstrækkelig til at stoppe mobningen.

Skolen ikke foretager midlertidige foranstaltninger.

Skolen ikke har informeret dig om handleplanen for at stoppe mobningen.

Hvordan klager du?

Din klage skal som udgangspunkt være skriftlig og sendes til Center for Børn og Unge, skoleafdelingen: centerforskole@slagelse.dk.

Hvis skolelederen ikke på forhånd har kendskab til sagen, vil din klage i første omgang blive sendt videre til skolelederen. Skolelederen skal have mulighed for at vurdere sagen og eventuelt afsøge handlemuligheder.

Din klage skal være aktuel og skal som udgangspunkt omhandle den skole, hvor du/dit barn er indskrevet på det tidspunkt, hvor din klage fremsættes.

Din klage skal være begrundet. Det er vigtigt, at du:

- Beskriver, hvad du vil klage over, og hvilken skole det handler om.

- Beskriver, hvorfor du vil klage over det (Hvad er det skolen ikke gør, som du mener de bør gøre).

- Skriver dine kontaktoplysninger i klagen (navn, adresse, telefonnummer).

Efter du har klaget

Center for Børn og Unge sender dig en kvittering for at have modtaget din klage. Den får du inden for få arbejdsdage. Fra den dag, hvor du har sendt klagen, har leder af skoleområdet 20 arbejdsdage til at behandle klagen. Hvis leder af skoleområdet ikke kan behandle din klage inden for tidsfristen, skal du have en skriftlig begrundelse for, at det tager længere tid.

I Slagelse Kommune tilstræber vi dog, at behandle din klage inden for 10 arbejdsdage.

Alt kommunikation fra Center for Børn og Unge sker via sikker post. En forudsætning for at kunne behandle din klage er, at Center for Børn og Unge kan udveksle relevante oplysninger med skolen om dig/dit barn.

Du kan i 20 kalenderdage fra leder af skoleområdet har givet sin afgørelse, komme med bemærkninger til afgørelsen, herunder bede om, at klagen sendes til den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Klagen kan blive afvist af Klageinstansen, hvis dit barn ikke længere går på skolen, eller hvis du ikke er forældremyndighedsindehaver til det barn, som oplever sig mobbet.

Afgørelsen

Klageinstans mod Mobning vil se på sagen og vurdere, om skolen har overholdt reglerne og gjort det, den skal.

Hvis Klageinstansen vurderer, at skolen ikke har gjort det, den skal ifølge reglerne, vil klageinstansen pålægge skolen at få arbejdet gjort.

Hvis klageinstansen vurderer, at skolen har overholdt reglerne og gjort tilstrækkeligt, skal klageinstansen og DCUM hjælpe skolen med at gøre andre ting for at stoppe mobningen.

 

 

Siden er sidst opdateret 17. november 2020